සාකච්ඡාව:ක්‍ෂුද්‍ර ජීවීන්

micro organisme

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්

සංස්කරණය

අර්ථ කථනය කරන්න 2402:4000:21C1:521:E052:F204:1DF:4B4 09:02, 12 මාර්තු 2021 (යූටීසී)Reply

විද්‍යාව

සංස්කරණය

ආහාර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් යනු ඩඩොඔඨොඵොඵපොඩොඔඔමො 2402:4000:1242:69D2:A90C:5A34:3A53:2D49 12:39, 1 අප්‍රේල් 2022 (යූටීසී)Reply

Science

සංස්කරණය

විවාදයට 175.157.178.48 10:14, 9 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply

Micro organism අහිතකර බලපෑම්

සංස්කරණය

uk

101.2.180.59 03:15, 9 අප්‍රේල් 2023 (යූටීසී)Reply

Return to "ක්‍ෂුද්‍ර ජීවීන්" page.