ක්‍ෂුද්‍ර ජීවීන්

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් යනු තනි සෛලයකින් හෝ සෛල කිහිපයකින් සැදුම්ලත් තනිව ගත් කළ පියවි ඇසට නොපෙනෙන ජීවී

ක්‍ෂුද්‍ර ජීවීන් යනු තනි සෛලයකින් හෝ සෛල කිහිපයකින් සැදුම්ලත් තනිව ගත් කළ පියවි ඇසට නොපෙනෙන ජීවීන් ය ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් දැකගැනීමට අණ්වීක්ෂ වැනි උපකරණ අවැසිවේ.

A cluster of Escherichia coli bacteria magnified 10,000 times

ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් කාණ්ඩ 4 කි  • දිලීර
  • ඇල්ගී
  • ප්‍රොටොසෝවා
  • බැක්ටීරියා
  • වෛරස්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්‍ෂුද්‍ර_ජීවීන්&oldid=480261" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි