සබරගමුව ශ්‍රී ලංකාවේ පිහියටි පරිසරමය සහ සංස්කෘතිමය සුවිශේතතාවක් ඇති ප්‍රදේශයකි. සබරගමුව දළ වශයෙන් වත්මන් රත්නපුර පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය හා සමරූපීවේ.

කලා අංග

සංස්කරණය

සබරගමු නැටුම්

සංස්කරණය


ආශ්‍රිත ලිපි

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සබරගමුව&oldid=306694" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි