ශ්‍රී ලංකාවේ අගවිනිසුරු

අගවිනිසුරු ශ්‍රී ලංකා
ශ්‍රි ලංකාවේ රාජ්‍ය ලංඡනය
Incumbent
පුරප්පාඩු

since 2011 මැයි 18 සිට
නිල නිවසකොළඹ
Appointerමහින්ද රාජපක්‍ෂ
Inaugural holderකොරිංටන්
Formation1801