භාණ්ඩයක හෝ සේවාවක අයිතිය යම් මිලක් මත විකුණුම්කරු විසින් ගැනුම්කරු සතු කිරීම වෙළෙඳාම වේ. මේ අනුව දෙපාර්ශවයක් අතර යම් නිෂ්පාදිතයක් හුවමාරුවීමක් සිදුවේ.

Intérêts des nations de l'Europe, dévélopés relativement au commerce, 1766

වෙළෙඳාමේ ප්‍රභේදසංස්කරණය

 • සිල්ලර වෙළෙඳාම හා තොග වෙළෙඳාම
 • දේශීය වෙළෙඳාම හා විදේශීය වෙළෙඳාම
 • ආනයන වෙළෙඳාම හා අපනයන වෙළෙඳාම
 • අත්පිට වෙළෙඳාම හා ණයට වෙළෙඳාම
 • සරල වෙළෙඳාම හා ගිවිසුම්ගත වෙළෙඳාම


විදේශ වෙළෙඳාමේ වාසිසංස්කරණය

 1. තම රටට නිපදවිය නොහැකි භාණ්ඩ ආනයනය කර ගත හැකි වීම.
 2. අතිරික්ත භාණ්ඩ පිටරට යවා විදේශ විනිමය ඉපැයීම.
 3. අඩු මිලකට ආනයනය කර ගත හැකිවීම
 4. ප්‍රාග්ධන හා තාක්ෂණ දැනුම ලබා ගත හැකිවීම
 5. මිත්‍ර සබඳතා දියුණු කර ගත හැකි වීම
 6. සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් විදේශ විනිමය ඉපැයීම.
 7. නව නිර්මාණ බිහි කිරීමට අවස්ථාවක් සැලසීම.
 8. වෙළෙඳපොළ පුළුල් කර ගත හැකි වීම.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වෙළෙඳාම&oldid=477594" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි