වෙසක් මස පුර පසළොස්වක පොහොය

බුදු රජාණන් වහන්ෙස්ගේ ඉපදීම බුදුවීම පිරිණිවන් පෑම යන තෙමගුල සිදුවූ දිනයයි