ඉන්දියාවේ පේරාවුර්හී වී වේලන අයුරු

ගොයම් ගසේ ඵලය වී නම් වේ. ආහාරයට ගන්නා බත් පිසීම සඳහා අවශ්‍ය සහල් ලබාගන්නේ වී වලින් ය.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වී&oldid=388503" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි