ගොයම් ගසේ ඵලය වී නම් වේ. ආහාරයට ගන්නා බත් පිසීම සඳහා අවශ්‍ය සහල් ලබාගන්නේ වී වලින් ය. එහි විද්‍යාත්මක නාමය ඔරයිසා සැටයිවා වේ.

ඉන්දියාවේ පේරාවුර්හී වී වේලන අයුරු

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වී&oldid=458115" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි