ගොයම් ගසේ ඵලය වී නම් වේ. ආහාරයට ගන්නා බත් පිසීම සඳහා අවශ්‍ය සහල් ලබාගන්නේ වී වලින් ය. එහි විද්‍යාත්මක නාමය ඔරයිසා සැටයිවා වේ.

ඉන්දියාවේ පේරාවුර්හී වී වේලන අයුරු

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වී&oldid=458115" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි