සැකිල්ල:ප්‍රකාශන අයිතිය කඩ කිරීම - Other languages