සැකිල්ල:කල්ක්‍රියා ප්‍රතිපත්ති ලැයිස්තුව - Other languages