"පරිශීලක:Chamika1990/බ්‍රිතාන්‍ය රජ ලැයිස්තුව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

 
|-
| <big>[[George I of Great Britain|{{nowrap|'''Georgeපළමු Iවන ජෝර්ජ්'''}}]]</big><br />'''George Louis'''<br />1 August 1714{{විස්තරාත්මක සටහන්|King George I was crowned on 20 October 1714.}}<br />{{Ndash}}<br />11 June 1727<br />''({{ayd|1714|8|1|1727|6|11|duration=yes}})''
| [[File:King George I by Sir Godfrey Kneller, Bt.jpg|100px]]
| [[File:Royal Arms of Great Britain (1714-1801).svg|100px]]
 
|-
| <big>[[George II of Great Britain|{{nowrap|'''Georgeදෙවන IIජෝර්ජ්'''}}]]</big><br />'''George Augustus'''<br />11 June 1727{{විස්තරාත්මක සටහන්|King George II was crowned on 11 October 1727 with [[Caroline of Ansbach|Queen Caroline]].}}{{විස්තරාත්මක සටහන්|Dates of start of reign and coronation given in [[Old Style]] calendar; date of death in New Style. (Duration of reign takes this into account.)}}<br />{{Ndash}}<br />25 October 1760<br />''({{age in years and days|1727|6|22|1760|10|25|duration=yes}})''
| [[File:George II by Thomas Hudson.jpg|100px]]
| [[File:Royal Arms of Great Britain (1714-1801).svg|100px]]
 
|-
| <big>[[Georgeඑක්සත් IIIරාජධානියෙහි ofතුන්වන theජෝර්ජ් United Kingdomරජ|{{nowrap|'''Georgeතුන්වන IIIජෝර්ජ්'''}}]]</big><br />'''George William Frederick'''<br />25 October 1760{{විස්තරාත්මක සටහන්|King George III was crowned on 22 September 1761 with [[Queen Charlotte]].}}<br />{{Ndash}}<br />29 January 1820<br />''({{age in years and days|1760|10|25|1820|1|29|duration=yes}})''
| [[File:Allan Ramsay - King George III in coronation robes - Google Art Project.jpg|100px]]
| [[File:Royal Arms of United Kingdom (1816-1837).svg|100px]]
 
|-
| <big>[[Georgeඑක්සත් IVරාජධානියෙහි ofසතරවන theජෝර්ජ් United Kingdomරජ|{{nowrap|'''Georgeහතර වන IVජෝර්ජ්'''}}]]</big><br />'''George Augustus Frederick'''<br />29 January 1820{{විස්තරාත්මක සටහන්|King George IV was crowned on 19 July 1821.}}<br />{{Ndash}}<br />26 June 1830<br />''({{age in years and days|1820|1|29|1830|6|26|duration=yes}})''
| [[File:George IV 1821 color.jpg|100px]]
| [[File:Royal Arms of United Kingdom (1816-1837).svg|100px]]
 
|-
| <big>[[Queenවික්ටෝරියා Victoriaරැජිණ|'''Victoriaවික්ටෝරියා''']]</big><br />'''Alexandrina Victoria'''<br />20 June 1837{{විස්තරාත්මක සටහන්|Queen Victoria was [[Coronation of Queen Victoria|crowned on 28 June 1838]].}}<br />{{Ndash}}<br />22 January 1901<br />''({{age in years and days|1837|6|20|1901|1|22|duration=yes}})''
| [[File:Queen Victoria 1843.jpg|100px]]
| [[File:Arms of the United Kingdom (Variant 1).svg|100px]]
 
|}
 
 
== සැක්ස කොබර්ග් සහ ගොතා රාජ වංශය(1901-1917) සහ වින්ඩ්සර් රාජ වංශය (1917 සිට) ==

සංස්කරණ

202

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/441960" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි