"විකිපීඩියා:File Upload Wizard" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළු (Singhalawap විසින් යලියොමුවක් දමා විකිපීඩියා:ගොනු උඩුගතකිරීම් උපකාරකය පිටුව විකිපීඩියා:File Upload Wizard වෙ...)
No edit summary
You may already be able to upload files on the [[:commons:|Wikimedia Commons]], but you can't do it on the English Wikipedia just yet. You can still use this script to prepare an upload to Commons.
 
If you don't want to wait until you are autoconfirmed, you may ask somebody else to upload a file for you at [[Wikipediaවිකිපීඩියා:Files for upload]]. Or you might ask an administrator to make your account confirmed manually at [[Wikipediaවිකිපීඩියා:Requests for permissions/Confirmed]].
</div>
<div id="UploadScriptArea" style="display:none;">
|-
|class="uwLegend"|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span></td>
|style=""|<span id="placeholderInputDesc"></span><br/><small>What does this file show? What is it a photo/diagram/recording of?<br/>It will be helpful if you also add a <span class="fuwOutLink">[[Wikipediaවිකිපීඩියා:Cheatsheet#Internal link|wikilink]]</span> to the article where you want to use it.</small>
|-
|}
This file will be used in the following article:
 
<span class="uwObligatory" id="placeholderNFArticle"></span><br/><small>Enter the name of exactly one Wikipedia article, without the <nowiki>[[...]]</nowiki> brackets and without the "<nowiki>http://ensi.wikipedia.org/...</nowiki>" URL code.<br/> It has to be an actual article, not a talkpage, template, user page, etc. <br/>If you plan to use the file in more than one article, please name only one of them here. Then, after uploading, open the image description page for editing and add your separate explanations for each additional article manually.</small>
<div id="NFArticleOK" style="display:none;">
[[File:Gtk-ok.svg|15px|link=]] '''<span class="fuwOutLink">[[Example]]</span>''' – article okay.
|-
|style=""|<span id="placeholderOptionNFMisc"></span>
|This is '''some other kind of non-free work''' that I believe is legitimate Fair Use.<br/>This is a copyrighted work whose use does not fall into any of the classes above. I have read the Wikipedia rules on <span class="fuwOutLink">[[Wikipediaවිකිපීඩියා:Non-free content|Non-free content]]</span>, and I will explain how this file meets all of the criteria set out there.
<div class="uploadDetails" style="display:none;" id="detailsNFMisc">
{|
*any file that is licensed for use exclusively on Wikipedia, or is free except that is excludes commercial purposes.
 
If you are in any doubt, please ask some experienced editors for advice before uploading. People will be happy to assist you at <span class="fuwOutLink">[[Wikipediaවිකිපීඩියා:Media copyright questions]]</span>. Thank you.
</div>
|-
<nowiki>[[</nowiki>:File:<span id="placeholderExFilename2">Example.jpg</span><nowiki>]]</nowiki>
 
See [[Wikipediaවිකිපීඩියා:Picture tutorial]] for more detailed help on how to insert and position images in pages.
 
'''Thank you for testing the experimental File Upload Wizard.'''<br/>Please leave your feedback, comments, bug reports or suggestions on the [[{{TALKPAGENAME}}|talk page]].
* [[:commons:Commons:Upload|Commons (old form)]]
* [[Special:Upload|plain form]] (for experienced users)
* [[Wikipediaවිකිපීඩියා:Upload/old|old guided form]]
|group2 = Help and guidelines
|list2 =
* <span class="fuwOutLink">[[Wikipediaවිකිපීඩියා:Media copyright questions|ask copyright questions]]</span>
* <span class="fuwOutLink">[[Wikipediaවිකිපීඩියා:Image use policy|image use policy]]</span>
* <span class="fuwOutLink">[[WP:NFC|non-free content]]</span>
|group3 = This program

සංස්කරණ

22,898

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/292222" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි