"ශින්ටෝ" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

===(පරිවර්තනය කිරීමට අවශ්‍යයයි)===
[[Image:Itsukushima torii angle.jpg|thumb|[[ඉට්සුකුශිමා විහාර ]]]] ''[[w:torii|ටොරී]]'']
 
Shinto (神道, Shintō?) is the native religion of Japan and was once its state religion. It is a type of polytheism, and involves the worship of kami (神, kami?), spirits. Some kami are local and can be regarded as the spiritual being/spirit or genius of a particular place, but others represent major natural objects and processes: for example, Amaterasu, the Sun goddess, or Mount Fuji. Shinto is an animistic belief system. The word Shinto, from the original Chinese Shendao (神道),[1] combines two kanji: "shin" (神, "shin"?) (loanwords usually retain their Chinese pronunciation, hence shin not kami), meaning gods or spirits; and "tō" (道, "tō"?), meaning a philosophical way or path (originally from the Chinese word dao). As such, Shinto is commonly translated as "The Way of the Gods". Some differences exist between KoShinto (the ancient Shintō) and the many types of Shinto taught and practiced today, showing the influences of Buddhism when it was introduced into Japan in the sixth century.[2]

සංස්කරණ

175

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/23622" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි