"හන්ගේරියාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
('{{Infobox country | native_name = හන්ගේරියාව | image_flag = Flag of Hungary.svg | image_coat = Coat of...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
 
 
| image_coat = Coat of Arms of Hungary.svg
| national_motto = Cum Deo pro Patria et Libertate (“දෙවියන්ගේ උපකාරය මව්බිමට සහ නිදහසට”) or Regnum Mariae Patronae Hungariae (“මේරි රාජධානිය, හන්ගේරියාවේ අනුශාසකයා”)
| national_anthem ="දෙවියන්ගේ [[Himnusz]]<brආශිර්වාදය />"Hymnහන්ගේරියානුවන්ට" <br>[[File:Hu-magyarhimnusz.ogg]]
| symbol_width = 65px
|image_map = EU-Hungary.svg
|map_caption = {{map_caption |location_color=dark green |region=Europe |region_color=dark grey |subregion=the European Union|subregion_color=green |legend=EU-Hungary.svg}}
| official_languages = හන්ගේරියානු, හන්ගේරියානු සංකේත භාෂාව
| official_languages = [[Hungarian language|Hungarian]]
| ethnic_groups =95% මැග්යාර්, 2% රෝම, 3% වෙනත් සුළු ජනතා කාණ්ඩ
| ethnic_groups = 92.3% [[Hungarians]],<br>1.9% [[Roma (Romani subgroup)|Roma]],<br>5.8% others and unspecified<ref>{{cite web|url=http://www.nepszamlalas.hu/eng/volumes/06/00/tabeng/1/load01_10_0.html |title=Population Census 2001 – National and county data – Summary Data |publisher=Nepszamlalas.hu}}</ref>{{dead link|date=July 2011}}
| ethnic_groups_year = 2001
| capital = බ්‍රඩාපෙස්ට්
| demonym = [[Hungarians|Hungarian]]
| capital = [[Budapest]]
| latd = 47 |latm=26 |latNS=N |longd=19 |longm=15 |longEW=E
| largest_city = capital
| government_type = [[Parliamentaryපාර්ලිමේන්තු සමුහාණ්ඩුව republic]]
| leader_title1 = [[President of Hungary|President]]ජනාධිපති
| leader_title2 = [[List of Prime Ministers of Hungary|Prime Minister]]අගමැති
| leader_name1 = [[Pálලැස්ලෝ Schmitt]]සොලිඔම් ([[Fidesz]])
| leader_name2 = [[Viktorගෝඩන් Orbán]]බජ්නායි ([[Fidesz]])
| accessionEUdate = 1 මැයි 2004
| leader_title3 = [[List of Speakers of the National Assembly of Hungary|Speaker of the National Assembly]]
| leader_name3 = [[László Kövér]] ([[Fidesz]])
| legislature = [[National Assembly of Hungary|Országgyűlés]]
| accessionEUdate = 1 May 2004
| EUseats = 24
| area_rank = 109th
| area_sq_mi = 35,919 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
| percent_water = 0.74%
| population_estimate = 9,979,000
| population_estimate = 9,979,000<ref name="KSH">[http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_wdsd001a.html Hungarian Central Statistical Office]. Retrieved 25 July 2010.</ref>
| population_estimate_year = 2011
| population_estimate_rank = 83rd
| population_density_rank = 94th
| GDP_PPP_year = 2011
| GDP_PPP = $196.196 බිලියන
| GDP_PPP = $196.196 billion<ref name=imf2>{{cite web|url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/weorept.aspx?sy=2010&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=71&pr1.y=19&c=944&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a= |title=Hungary|publisher=International Monetary Fund|accessdate=15 December 2011}}</ref>
| GDP_PPP_rank =
| GDP_PPP_per_capita = $19,647<ref name=imf2/>
| GDP_PPP_per_capita_rank =
| GDP_nominal_year = 2011
| GDP_nominal = $147.874 billion<ref name=imf2/>බිලියන
| GDP_nominal_rank =
| GDP_nominal_per_capita = $14,808<ref name=imf2/>
| GDP_nominal_per_capita_rank =
| Gini = 24.96
| Gini_year = 2008
| Gini_rank = 3rd
| Gini_category = <span style="color:#090;">lowපහළ</span>
| sovereignty_type = [[History of Hungary|Foundation]]
| established_event1 = Foundation of Hungary
| established_date1 = 895
| established_event2 = Recognized as Christian kingdom
| established_date2 = 1000
| established_event3 = Current 3rd republic
| established_date3 = 23 October 1989
| HDI_year = 2011
| HDI = 0.816
| HDI = {{increase}} 0.816<ref name="HDI">{{cite web|url=http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Table1.pdf|title=Human Development Report 2011|year=2011|publisher=United Nations|accessdate=2 November 2011}}</ref>
| HDI_rank = 38th
| HDI_category = <span style="color:#090;">veryඉතා highඉහළ</span>
| currency = [[Hungarianෆොරින්ට් forint|Forint]](HUF)
| currency_code = HUF
| country_code = hu
|drives_on = දකුණ
| time_zone = [[Central European Time|CET]]
| utc_offsetcalling_code = +136
| time_zone_DST = [[Central European Summer Time|CEST]]
| utc_offset_DST = +2
| date_format = yyyy.mm.dd, <br />yyyy.[[Roman numerals|{{smallcaps|mm}}]].dd ([[Common Era|CE]])
| drives_on = right
| cctld = [[.hu]]<sup>1</sup>
|drives_on = right
| calling_code = [[Telephone numbers in Hungary|36]]
| footnotes =
| ISO_3166-1_alpha2 = HU
| ISO_3166-1_alpha3 = HUN
| ISO_3166-1_numeric = 348
| sport_code = HUN
| vehicle_code = H
| footnote1 = Also [[.eu]] as part of the European Union.
}}
 
[[Image:aaFlag of Hungary.svg|frame|thumb|alt=tiny globe|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;කොඩිය'''
{|
|'''ආදර්ශ පාඨය'''
|ඓතිහාසික ලතින් :
|-
|
|Cum Deo pro Patria et Libertate (“දෙවියන්ගේ උපකාරය මව්බිමට සහ නිදහසට”) or Regnum Mariae Patronae Hungariae (“මේරි රාජධානිය, හන්ගේරියාවේ අනුශාසකයා”)
|-
|'''ජාතික ගීය'''
|("Isten, áldd meg a magyart")"Hymn" or "Anthem" ("දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය හන්ගේරියානුවන්ට")
|-
|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;සිතියම'''
|-
|colspan="2" |[[ගොනුව:250px-EU-Hungary.svg.png]]
|-
|'''අගනුවර සහ විශාලම නගරය'''
|බ්‍රඩාපෙස්ට්
|-
|
|උතුරු අක්ෂාංශ 47 26' නැගෙනහිර දේෂාංශ 19 15'
|-
|'''රාජ්‍ය භාෂාව'''
|හන්ගේරියානු, හන්ගේරියානු සංකේත භාෂාව
|-
|'''ජන වර්ග'''
|95% මැග්යාර්, 2% රෝම, 3% වෙනත් සුළු ජනතා කාණ්ඩ
|-
|'''රාජ්‍ය'''
|පාර්ලිමේන්තු සමුහාණ්ඩුව
|-
|'''ජනාධිපති'''
|ලැස්ලෝ සොලිඔම්
|-
|'''අගමැති'''
|ගෝඩන් බජ්නායි
|-
|'''පදනම'''
|-
|'''හන්ගේරි පදනම'''
|896
|-
|'''වර්තමාන තෙවන සමුහාණ්ඩුව'''
|ඔක්තෝම්බර් 23, 1989
|-
|'''EV රාජ්‍යයට පැමිණීම'''
|මැයි 1, 2004
|-
|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;වර්ග ප්‍රමාණය'''
|-
|'''එකතුව'''
|වර්ග කිලෝමීටර 93 030 වර්ග සැතපුම් 35 919
|-
|'''ජලය (%)'''
|0.74%
|-
|'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ජනගහනය'''
|-
|'''2009 තක්සේරුව'''
|10 020 000
|-
|'''2001 ජන සංගණනය'''
|10 198 315
|-
|'''ඝනත්වය'''
| වර්ග කිලෝමීටර 107.7 වර්ග සැතපුම් 279.0
|-
|'''දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) (PPP)'''
|2009 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|ඩොලර් බිලියන 180.054
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|ඩොලර් 18 548
|-
|'''දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) (සාමාන්‍ය)'''
|2009 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|ඩොලර් බිලියන 124.241 (2008)
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|ඩොලර් 12 386 (2009)
|-
|'''ගිනි (2008)'''
|24.96 (පහළ)
|-
|'''මානව සංවර්ධන දර්ශකය HDI (2007)'''
|0.879 (ඉහළ)
|-
|'''මුදල්'''
|ෆොරින්ට් (HUF)
|-
|'''මං තීරුව'''
|දකුණ
|-
|'''අන්තර්ජාල TLD'''
|.hu
|-
|'''දුරකථන සංකේත'''
|36
|}
]]
හන්ගේරියානු සමුහාණ්ඩුව මධ්‍යම යු‍රෝපයේ කරහැනියන් ද්‍රෝණියේ පිහිටි රටකි. එය මායිම් වන්නේ ඔස්ට්‍රියා, ස්ලේවැනියා, යුක්රේන්, රොමේනියා, සර්බියා, ක්‍රෝඒෂියා සහ ස්ලොවේනියාවටය. බුඩාපෙස්ට් එහි අගනුවරය. හන්ගේරියාව යුරෝපීය සමූහය (European Union -EU), නේටෝ, ආර්ථික සහයෝගය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ සංවිධානය(OECD), වයිස්ග්‍රැඩ් කණ්ඩායම(Visegrád Group) සහ ෂෙන්ගෙන් රාජ්‍යයේ සාමාජිකයෙකි. රාජ්‍ය භාෂාව වන්නේ හංගේරියන්ය. බටහිර යුරෝපියානු ජනාවාස කාලයකින් පසු 9 වන ශතවර්ෂයේ සිටි ආෂෙඩ් නැමැති පාලකයා හංගේරියාව ස්ථාපනය කළහ. ඔහුගේ මුණුබුරා ස්ටෙෆන් පළමුවන හංගේරියාව 1000 වර්ෂයේ පාප්තුමන් විසින් එවන ලද කිරුළකින් කිරුළු පැළැන්දහ. හංගේරියානු රාජධානිය අවුරුදු 946 පැවතුනාහ. 1 වන ලෝක යුද්ධයට පෙර විශාල බලවතෙකුව සිටි හංගේරියාව තම බල ප්‍රදේශවලින් 70% ක් හා ජනගහනයෙන් 1/3 ක් අහිමි විය. ට්‍රියානොන් ගිවිසුමට අනුව මෙය සිදුවිය. 1947 – 1989 පැවැති කොමියුනිස්ට් පාලන යුගයේ දී හංගේරියාව විදේශීය අවධානය ‍ලබාගත් අතර මෙය 1986 විප්ලවය සම්බන්ධයෙනි. 1989 දී තම දේශසීමා ඔස්ට්‍රියාව අතර විවෘත කළ අතර එය නැගෙනහිර කොටසක් කඩා වැටීමට ද හේතු විය. 1989 සිට මෙහි පාර්ලිමේන්තු සමුහාණ්ඩුවක් තිබෙන අතර ඉහළ ආර්ථිකයක් හා නියමිත වෙළඳපොළවල් අතරේ ප්‍රාදේශිය නාය‍කයෙකි. 2010 අන්තර්ජාතික ජිවන තත්ව දර්ශකයේ හංගේරියාව 20 වන තැන සිටී. කාලගුණ ක්‍රියා ජාලකය(CAN) නැමැති පාරිසරික ආරක්ෂණ දර්ශකයේ 6 වන ස්ථානය ද, මෑතකදී එය සංචාරකයන් අතරේ වඩා ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයන් අතරේ 15 වන ස්ථානය හිමි කරගෙන ඇත. මෙම රට උණුසුම් වාතය සහිත ජලය ඇති ගුහා පද්ධති හා මධ්‍යම යුරෝපයේ විශාලතම විල (බැලටන් විල) හා යුරෝපයේ විශාලතම තණබිම් ඇති (නෝටෝබැගි) රටයි. මෙම රටෙහි උණුසුම් ජලය අඩංගු ලෝකයේ දෙවන විශාලතම විල (හෙවිස් විල) පිහිටා ඇත.
 

සංස්කරණ

1,560

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/204513" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි