"රාජකීය විද්‍යාලය, කොළඹ" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
===ශිෂ්‍යත්ව සහ ත්‍යාග===
===ජයග්‍රහණ පලිහ සහ ක්‍රීඩා ශිෂ්‍යත්ව===
==පාසල් ගීතය==
-->
 
==පාසල් ගීතය==
 
===ඉංග්‍රීසි පාසල් ගීතය===
 
School Of Our Fathers
 
:Thy spirit first to life awoke
:In eighteen hundred and thirty five
:Beneath the sway of Marsh and Boake
:Thenceforth did Lanka's learning thrive
 
 
:School where our fathers learnt the way before us
:Learnt of books and learnt of men, through thee we'll do the same
:True to our watchword "Disce Aut Discede
:We will learn of books and men, and learn to play the game (""ධ්රැව පදය (Refrain)"")
 
 
:Within thy shade our fathers trod
:The path that leads to man's estate;
:They have repaid the debt they owed;
:They kept thy fame inviolate.
 
 
:(""ධ්රැව පදය (Refrain)"")
Thy spirit first to life awoke
In eighteen hundred and thirty five
Beneath the sway of Marsh and Boake
Thenceforth did Lanka's learning thrive
 
School where our fathers learnt the way before us
Learnt of books and learnt of men, through thee we'll do the same
True to our watchword "Disce Aut Discede
We will learn of books and men, and learn to play the game ("Refrain")
 
:And we their loyal sons now bear
Within thy shade our fathers trod
:The pathtorch, thatwith leadshearts toas man'ssound estateas oak;
:Our lusty throats now raise a cheer
They have repaid the debt they owed;
:For Hartley, Harward, Marsh and Boake.
They kept thy fame inviolate.
 
"Refrain"
 
:(""ධ්රැව පදය (Refrain)"")
And we their loyal sons now bear
The torch, with hearts as sound as oak;
Our lusty throats now raise a cheer
For Hartley, Harward, Marsh and Boake.
 
"Refrain"
 
<!--

සංස්කරණ

36

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/189886" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි