අනංගයා

Joined 29 දෙසැම්බර් 2010
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
 
<div style="position: relative; height: 1%;">
 
<div style="position: relative; margin: 0 -1em; padding: 0; background-color: transparent; border: 1px none #ddd; height: 1%;">
<div style="position: relative; margin: 0 auto; width: 825px; border: 1px solid #4E562C; box-shadow:0.1em 0.1em 0.5em rgba(0,0,0,0.75); -moz-box-shadow:0.1em 0.1em 0.5em rgba(0,0,0,0.75); -webkit-box-shadow:0.1em 0.1em 0.5em rgba(0,0,0,0.75); height: 1%;">
<div style="position: relative; overflow: hidden; height: 542px;"><!-- Height of the main image -->
<div style="position: relative; overflow: hidden; margin: 0;">[[File:Portrait of an American Clipper Ship.jpeg|left|1500px]]</div>
</div>
<div style="position: absolute; top: 0; width: 100%; height: 100%;">
<div style="margin: 1em; font-size: 100%;">
 
</div>
<span style="position:absolute;top:-5px;left:-50px;z-index:4">[[File:AmorI.svg|AmorI|100px|link=]]</span>
{{exams}}
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/143421" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි