අනංගයා

Joined 29 දෙසැම්බර් 2010
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
[[/කෙළින තැන(sand box)]]
 
<big><font color="#800000" size="5">[[විශේෂ:දායකත්ව/​අනංගයා|අ]]</font></big> <font color="#808000"> [[පරිශීලක:අනංගයා|<sup>නංගයා</sup>]]</font> <font color="#008000">[[පරිශීලක සාකච්ඡාව:අනංගයා|<sub style="margin-left:-6.0ex;">''මතන්න''</sub>]]</font>
<big><font color="#800000" size="5">[[විශේෂ:දායකත්ව/​අනංගයා|අ]]</font></big> <font color="#808000"> [[පරිශීලක:අනංගයා|<sup>නංගයා</sup>]]</font> <font color="#008000">[[පරිශීලක සාකච්ඡාව:අනංගයා|<sub style="margin-left:-6.0ex;">''මතන්න''</sub>]]</font>
<big><font color="#800000" size="5">[[විශේෂ:දායකත්ව/​අනංගයා|අ]]</font></big> <font color="#808000"> [[පරිශීලක:අනංගයා|<sup>නංගයා</sup>]]</font> <font color="#008000">[[පරිශීලක සාකච්ඡාව:අනංගයා|<sub style="margin-left:-6.0ex;">''මතන්න''</sub>]]</font>
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/139922" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි