මෙවලම්

පහත දැක්වෙන්නේ අර්ථදැක්වීම් කරන ලද ආකාරය අනුව පරිශීලකයන්ට ඔවුන්ගේ රිසිකෙරුම් පිටුව මතදී සක්‍රීය කළ හැකි විශේෂ ගැජටයන් ලයිස්තුවකි. මෙම දළ විශ්ලේෂණය සියළු ගැජටයන්ගේ විස්තර කෙරුම් හා කේතයන් අර්ථ දක්වන පද්ධති පණිවුඩ පිටු වෙත පහසු ළඟාවීම් ලබාදේ.

ගවේෂණ මෙවලම්[View description]

සංස්කරණ මෙවලම්[View description]

අතුරු මුහුණත් මෙවලම්[View description]

භාෂා මෙවලම්[View description]

පරිපාලක මෙවලම්[View description]

  • දියුණුකලප්‍රතිස්ථාපනය: මැකූ ලිපියක් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේදී වඩා පහුවෙන් සංශෝධනය තෝරා ගැනීම සක්‍රිය කරන්න.  (View description | අපනයනය කරන්න)
    පරිශීලනය කරයි: Gadget-EnhancedUndelete.js

මෙවලම් පුස්තකාලය[View description]

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:විජෙට්ටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි