මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

18 අප්‍රේල් 2021

3 අප්‍රේල් 2021

30 මාර්තු 2021

29 මාර්තු 2021

27 මාර්තු 2021

5 පෙබරවාරි 2021

31 දෙසැම්බර් 2020

23 දෙසැම්බර් 2020

24 නොවැම්බර් 2020

6 නොවැම්බර් 2020

26 සැප්තැම්බර් 2020

17 ජූනි 2020

16 ජූනි 2020

11 ජූනි 2020

10 ජූනි 2020

28 අප්‍රේල් 2020

26 අප්‍රේල් 2020

22 අප්‍රේල් 2020

21 අප්‍රේල් 2020

9 අප්‍රේල් 2020

12 මාර්තු 2020

7 මාර්තු 2020

10 පෙබරවාරි 2020

21 ජනවාරි 2020

25 දෙසැම්බර් 2019

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Sasithmadu" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි