මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

19 ජනවාරි 2022

17 ජනවාරි 2022

18 දෙසැම්බර් 2021

17 දෙසැම්බර් 2021

13 දෙසැම්බර් 2021

10 දෙසැම්බර් 2021

6 දෙසැම්බර් 2021

4 දෙසැම්බර් 2021

3 දෙසැම්බර් 2021

2 දෙසැම්බර් 2021

27 නොවැම්බර් 2021

20 නොවැම්බර් 2021

18 නොවැම්බර් 2021

17 නොවැම්බර් 2021

16 නොවැම්බර් 2021

15 නොවැම්බර් 2021

10 නොවැම්බර් 2021

9 නොවැම්බර් 2021

31 ඔක්තෝබර් 2021

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Sasithmadu" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි