විදුලි බුබුලු කෙවෙනි

ආකාරයන්සංස්කරණය

එඩිසන් ඉස්කුරුප්පුසංස්කරණය

බයිනෙත්තු විලාසයසංස්කරණය

ද්වී කූරු සම්බන්ධකයසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විදුලි_බුබුලු_කෙවෙනි&oldid=285334" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි