විද්‍යාව (හින්දු සංකල්පය)

දැණුම සහ ඉගෙනුම සම්බන්ධව හින්දු පුරාණවල ඇති මතය විද්‍යාව නම්වේ.

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය