නිදහස් අවසරය යනු තෙවන පාර්ශවයකට භාවිතය පිළිබදව කිසිදු තහනමක් නොමැති අවස්ථාවයි 

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_content&oldid=397229" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි