විකිපීඩියා:Template index/Project namespace

Policies and guidelines

සංස්කරණය
What to type What it makes Where it goes
{{Policy}}
links talk edit
  මෙම පිටුව ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ නිල ප්‍රතිපත්තිවල සිංහල පරිවර්ථනයක් ලෙස ආරම්භ කරණලදී. ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ පරිශීලකයන් අතර මේ පිලිබඳ පුළුල් පිලිගැනීමක් ඇති අතර එහි සියළු පරිශීලකයන් පිලිපැදියයුතු සම්මතය ලෙස සැලකේ. මෙම පිටුව සංස්කරණය කරන විට, කරැණාකාර ඔබගේ සංශෝධනය පොදු එකඟත්වය මත පැවරෙනවාදැයි සහතික කරන්න. දෙගිඩියාවෙන් සිටින විට, ප්‍රථමයෙන් සාකච්ජා පිටුවෙහි සාකච්ජා කර සිටින්න.
Official policies

top
{{Policy summary}}
links talk edit
Summaries of official policies

top
{{Guideline}}
links talk edit
  මෙම පිටුව ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ නිල ප්‍රතිපත්තිවල සිංහල පරිවර්ථනයක් ලෙස ආරම්භ කරණලදී. ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ පරිශීලකයන් අතර මේ පිලිබඳ පුළුල් පිලිගැනීමක් ඇති අතර එහි සියළු පරිශීලකයන් පිලිපැදියයුතු සම්මතය ලෙස සැලකේ. මෙම පිටුව සංස්කරණය කරන විට, කරැණාකාර ඔබගේ සංශෝධනය පොදු එකඟත්වය මත පැවරෙනවාදැයි සහතික කරන්න. දෙගිඩියාවෙන් සිටින විට, ප්‍රථමයෙන් සාකච්ජා පිටුවෙහි සාකච්ජා කර සිටින්න.
Pages that document guidelines

top
{{Style-guideline}}
links talk edit
Pages that document style guidelines

top
{{subcat guideline|
<guideline category>|
<category sort key>}}

links talk edit

Guideline category should be one of:

  • behavioral guideline
  • content guideline
  • deletion guideline
  • how-to guideline
  • නාමකරණ සම්මත
  • notability guideline
  • style guideline
Example for නාමකරණ සම්මත as <guideline category>:
For tagging guidelines of specific categories

top

Use only available (sub-) categories
{{Proposed}}
links talk edit
Policy/guideline proposals

top
{{Rejected}}
links talk edit
සැකිල්ල:Rejected Failed policy/guideline proposals

top
{{No-consensus}}
links talk edit
සැකිල්ල:No-consensus Inactive proposals lacking consensus support or opposition
{{Disputedtag}}
links talk edit
සැකිල්ල:Disputedtag Disputed "policy"/"guideline" designations

top
{{Disputedtag|section=yes}} සැකිල්ල:Disputedtag Disputed sections of policies/guidelines

section
{{Historical}}
links talk edit
Retired pages of historical interest

top
{{Superseded|[[New page]]}} සැකිල්ල:Superseded Historical pages that have been superseded by other pages

top
{{Supersede|[[Old page]]}} සැකිල්ල:Supersede Pages that have superseded other pages (short-term use)

top
What to type What it makes Where it goes
{{Inactive}}
links talk edit
Inactive Wikiproject

top
{{subst:Sandboxpaste}}
links talk edit
{{Please leave this line alone (sandbox heading)}} <!-- We like people to see the notice. Put any testing content below it. --> Wikipedia:Sandbox

top
{{subst:Specialpageslist}}
links talk edit
(quite long, see template) Lists
top
{{Villagepump}}
links talk edit
(quite long, see template) Village pump
top
{{Villagepumppages}}
links talk edit
(quite long, see template) Village pump (section)
top
{{subst:WikipediaFAQ}}
links talk edit
(quite long, see template) FAQ pages
top and bottom
What to type What it makes Where it goes
{{Humornotaccepted}}
links talk edit
සැකිල්ල:Humornotaccepted Humor pages that spoof and/or may have been proposed as policies or guidelines

top
What to type What it makes Where it goes
{{How-to}}
links talk edit
 
මෙම පිටුව සිංහල විකිපීඩියාවේ කෙසේ භාවිතා කරයිද යන්න හා බැඳි පොදු භාවිතය ගැන ලියැවුනු එකකි.
top
{{Essay}}
links talk edit
Essays

top
{{Shortcut|[[WP:SHORT]]}}
links talk edit
Other project pages with shortcut(s)
top
{{Backlog}}
links talk edit
Maintenance categories and pages with a backlog

top