විකිපීඩියා:විමර්ශනය

(විකිපීඩියා:Reviewing වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

This page explains and provides the guidelines for the review process associated with the new Pending changes feature introduced on Wikipedia as a trial on 15 June 2010. Reviewing is the process of checking pending changes to determine if they should be accepted, reverted or fixed through editing.

විමර්ශකයෙක් වීම

සංස්කරණය

පහත දැක්වෙන උපමානයන්(ගුණාංගයන්) සපුරාලයි නම් ඔබේ ඉල්ලීම Requests for permissions/විමර්ශකයා .හි එක් කරන්න


 1. ඔබට ගිණුමක් තිබීම සහ චර්යානුගත සංස්කරණයන් කිරීම.
 2. ඔබට සැලකිය යුතු සංස්කරණ ඉතිහාසයක් තිබීම.
 3. ඕනෑකමින් හෝ ද්වේශ සහගතව දේපල විනාශය හෝ හානි කිරීම හා සබැඳි ප්‍රතිපත්ති කියවා හොඳින් තේරුම් ගෙන තිබීම
 4. ඔබට මූලික ප්‍රතිපත්තීන් පිළිබඳව අවබෝධයක් තිබීම: Biographies of living persons, මධ්‍යස්ථ දෘෂ්ඨිය, No original research, Verifiability and විකිපීඩියාව කුමක් නොවන්නේද.
 5. ඔබට මූලික නීතිමය ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව අවබෝධයක් තිබීම: කර්තෘ හිමිකම්.
 6. ඔබ විචාරකයෙක්ගේ මාර්ග නිර්දේශය කියවා තිබීම

ඔබට දැන්ටමත් rollback හෝ ස්වයංක්‍රීය මුර සංචාර හිමිකම් තිබේ නම් , ඔබ ඉතාමත් සුදුසු අපේක්ෂකයෙකි. එමෙන්ම යම් තරමක විශ්වාසයද ඉතා වැදගත්ය. තවද ඔබට දැන්ටමත් rollback හෝ ස්වයංක්‍රීය මුර සංචාර හිමිකම් තිබේ නම් සැබැවින්ම මෙම විචාරකයෙක් වීම අවැසි නොවේ. පරිපාලකවරුන්ට විචාරක හිමිකම් දැන්ටමත් ලැබී ඇත .

For the duration of the trial, the permission may be removed only in certain circumstances.

Purpose of reviewing

සංස්කරණය

The purpose of reviewing is to catch and filter out obvious vandalism and obviously inappropriate edits on articles under pending changes protection, a special kind of protection that permits anonymous and newly registered editors to submit edits to articles that would otherwise be semi- or fully protected under one or more of the criteria listed in the protection policy.

A reviewer ensures that the version of the article visible to a casual reader is broadly acceptable. The reviewer checks the pending change(s) for an article and can then decide to either accept it, revert it or modify it then later accept it. Reviewers are not expected to be subject experts and their review is not a guarantee in any way of an error-free article.

A key goal of the trial is to see if pending changes reviews occur quickly enough to keep the few affected pages on Wikipedia up to date while protecting readers and the project from inappropriate edits.

විමර්ශන ක්‍රියාවලිය

සංස්කරණය
  Reviewing අඩංගු කරුණු සැකෙවින්: Reviewing consists of determining if a new revision is acceptable for public view, and if not to edit the article to obtain an acceptable revision.

Articles with pending changes are marked as such in watchlists and recent changes. In addition, there is a special page, විශේෂ:OldReviewedPages, which lists all articles with pending changes. Clicking on [Pending changes] will return the diff between the latest accepted revision and the last revision to the page. If you find an article with pending changes in another way, you can access the history and select the diff between the latest accepted revision (accepted revisions are marked) and the last revision. Most of the time, you should be able to complete the process from the diff alone, while in more complex cases you may have to check the recent history.

You should not accept the new revision if in analyzing the diff you find that:

 1. it conflicts with the Biographies of Living People policy
 2. it contains vandalism or patent nonsense
 3. it contains obvious copyright violations
 4. it contains legal threats, personal attacks or libel.

Reviewers should take special consideration of the reason given for protection, and attempt to uphold it. For example, if the article is protected because of repeated inappropriate edits by a sockpuppeter, and if the same inappropriate edits are made by a new or anonymous account, they should not usually be accepted.

Removal of content ('blanking') should also be examined. If this is vandalism the new revision should not be accepted, but blanking can be perfectly legitimate.

If you find no reason not to accept the new revision, then accept it from the reviewing screen; accepting doesn't prevent you from later editing the article to address concerns you may still have. Otherwise, if you think there are reasons not to accept the new revision, then you should edit the article to address the concerns:

 1. in case of obvious vandalism by one user, use native rollback or undo to revert the edit(s) (the new revision is automatically accepted)
 2. revert to a prior revision (justifying your revert if this is not clear vandalism), then accept the new revision
 3. See below for reviewing multiple edits.

Step-by-step "how-to" for reviewing multiple edits

සංස්කරණය

Note: When reviewing multiple edits, bear in mind there may have been a good edit that has been removed by subsequent vandalism. Do not rely solely on what you see in the "pending review" page.

 1. Check the page history regardless of whether the version you see contains vandalism.
 2. If all the edits were made by one editor, and the most recent edit is vandalism, it is reasonable to assume they are all vandalism. Return to the review page, undo the series, and you are finished with your review. Go to 7.
 3. If the most recent version is good, you can review the previous edit in the series from the page history, and accept all edits that way.
 4. If the pending edits were made by multiple editors, review each edit individually from the page history. Undo any edit that is vandalism, a BLP violation, or clearly unacceptable according to review criteria. Each undo will create a new edit under your username, but will not be automatically accepted. Leave good edits in place, unreviewed.
 5. Once you are satisfied that all inappropriate edits have been undone, you will be left with good edits. Check the most recent pending edit to be certain you've removed all vandalism. Review that edit.
 6. This will clear the backlog of pending changes.
 7. Don't forget to breathe!

If you are unsure about what to do in a specific case, ask for input at විකිපීඩියා:Pending changes/Noticeboard, issues related to reviewing can be reported there as well.

Testing is possible on dedicated pages in Wikipedia namespace.

Editing pages with pending edits

සංස්කරණය

If you edit a page with pending edits, there will be a note mentioning this between the page title and edit window, you can click to show the diff between the latest accepted revision and the last revision, and review pending edits. There is an option to accept the new revision you will save below the edit summary at the right of "watch this page". Be sure to have reviewed pending changes before clicking it. If you don't click it, after saving the software will ask if you want to accept the new revision.

Unaccepting (reversing an action to accept)

සංස්කරණය

Unaccepting is reversing an action to accept, manual or automatic (hence you cannot unaccept a revision which has not been previously accepted). You should generally not unaccept revisions, except to undo yourself if you realize you have made a mistake. If you have concerns with an accepted revision, then edit the article to address the concerns. If you think a revision should not have been accepted, you may discuss the issue with the reviewer if you feel this is needed. Automatically accepted revisions should generally not be unaccepted, even if they were vandalism, because there is no benefit in doing so (it only removes the [automatically accepted] tag appended to it in the history).

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:විමර්ශනය&oldid=351599" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි