විකිපීඩියා:මකාදැමීම සඳහා යෝජිත ලිපි/පරිපාලකයන් සඳහා උපදෙස්

මෙම ලිපිය සර්වසම තේරුම ලබාදෙන අයුරින් සිංහල බසට පරිවර්ථනය අවශ්‍යවඇත. ඒසඳහා දායකවන්න.
(විකි ප්‍රජාවේ එකඟතාව නොමැතිව කරුණු එක්කිරීම, ඉවත්කිරීම හෝ වෙනස්කිරීම නොකලයුතුය.)
මකාදැමුම් උපදෙස්
වසාදැමීමඅවම දවස් 7කට පසු
top tag{{subst:at}} '''RESULT'''. ~~~~
bottom tag{{subst:ab}}
retireremove categorization template
මකාදමන්නේනම්
delete page incl. reason[[Wikipedia:Articles for deletion/Article]]
ලිපිය තබාගන්නේනම්
tag talk page{{Old AfD multi |date= |result= |page= }}
removeafd tag from article

මෙම පිටුව මකාදැමුම සඳහා ලිපි සාකච්ඡා පිළිබඳව (to determine whether or not an article should be deleted) පරිපාලකයන්ට උපදෙස් සැපයීමටයි . For more information, please see Wikipedia:Articles for deletion.

Process

Closing the AfD

To process an AFD debate listed on a day page containing debates old enough to be closed:

 • If it may take significant time to assess the debate and/or perform the closing edits, consider letting others know that you are in assessing the discussion by adding {{AfDh}} to the very top of the page and {{AfDb}} to the very bottom of the page. Alternatively, {{Closing}}) can be added to the very top of the page.
 • Determine, using the guidelines set forth at Wikipedia:Deletion guidelines for administrators, if there is a consensus to delete the article, and if the associated talk or sub-pages should also be deleted.
 • Close the deletion discussion by doing the following:
  • Remove the {{AfDh}}/{{AfDb}}/{{Closing}} tags from the page, if they were placed beforehand.
  • Do the following:
{{subst:Afd top}} '''RESULT'''. ~~~~ ← Add this line at the very top of the page, with RESULT in bold.
===[[Header]]=== ← Leave this line alone.
← Remove the line containing {{REMOVE THIS TEMPLATE WHEN CLOSING THIS AfD}}.
DISCUSSION ← Body of the discussion stays unchanged
{{subst:Afd bottom}} ← Add bottom template
 • If additional explanation is needed as to why you have closed a deletion discussion as a certain result, add additional comments immediately after '''RESULT'''. on the first line.
 • Save the page with an edit summary such as "Closing AfD, result was ..."

After closing, the page should look like this:

Carrying out the AfD close

Depending on the decision, proceed as follows:

delete:

 • Delete the article, adding a link to the deletion discussion [[Wikipedia:Articles for deletion/Article]] to the "Other/additional reason:" box.
  For most administrators using the current deletion interface, the box will automatically contain that.
 • Delete the article's talk page per speedy deletion criterion G8, placing the following in the "Other/additional reason:" box:
  [[WP:CSD#G8|G8]]: Page dependent on a deleted or nonexistent page
  For most administrators using the current deletion interface, this can be selected in the drop-down box under "Reason:".
 • Go to Special:WhatLinksHere on the deleted article and delete any redirects that point to the deleted article, using speedy deletion criterion G8.

keep:

 • Click "edit" on the article page and copy the entire {{Old AfD multi}} template that is inside the AfD tag, then paste that entire template onto the article's talk page (normally below the WikiProject tags, if applicable), and then save using an edit summary such as "Adding {{Old AfD multi}}".
  • If the {{Old AfD multi}} is not present in the tag, then the AfD is likely a repeat nomination, and it will need to be manually added to the current {{Old AfD multi}} tag on the article's talk page. Please see Template:Old AfD multi/doc for instructions on how to format it. After adding the current AfD results to the template, save using an edit summary such as "Appending to {{Old AfD multi}}".
 • Remove the AfD tag from the article itself; that is, everything between (and including) <!-- Please do not remove ... to <!-- End of AfD message, feel free to edit beyond this point -->. Save using an edit summary such as "Removing AfD tag. Consensus was "keep"."
 • If the consensus was to keep and clean up, consider adding the {{Cleanup AfD}} tag on top of the article.

එකඟතාවක් නැත:

 • Follow the exact same procedures in keep above, but replace keep with no consensus.

හරවායැවුම:

 • Make sure you specify on the AfD page where the article should be redirected to.
 • If the article's talk page does not exist, then no {{Old AfD multi}} tag needs to be added to the talk page.
  If the article's talk page exists, follow the same procedures as in keep for adding the {{Old AfD multi}} tag to the article's talk page. Normally, WikiProject tags are also removed, unless they support a Redirect-Class, in which those tags can be modified instead of removed.
 • Redirect the article to the target as consensus prescribes.

ඒකාබද්ධකිරීම:

 • Make sure you specify on the AfD page where the article should be merged to.
 • If the article's talk page does not exist, then no {{Old AfD multi}} tag needs to be added to the talk page.
  If the article's talk page exists, follow the same procedures as in keep for adding the {{Old AfD multi}} tag to the article's talk page. Normally, WikiProject tags are also removed, unless they support a Merge-Class, in which those tags can be modified instead of removed.
 • On the AfD'd article's page, replace the AfD tag (by removing everything as prescribed in keep above) with the following:
  {{Afd-merge to|destination article|debate name|debate closure date}}
 • On the destination article's talk page, add the following (normally below the WikiProject tags):
  {{Afd-merge from|nominated article|debate name|debate closure date}}

Relisting AfDs

If insufficient discussion took place to determine a consensus or lack thereof, the AfD can be relisted by doing the following:

 • At the very bottom of the deletion discussion, add {{subst:relist}}
  If additional comments need to be made upon relisting, add {{subst:relist|Comments about the relist}} instead.
 • Go to the day the AfD was listed; this can be found by clicking What links here on the AfD page and then clicking the AfD log page (e.g. [[Wikipedia:Articles for deletion/Log/<date>]]). On that AfD log page, comment out (using <!-- ... -->) the transclusion of the relisted deletion discussion. It should look like this:
  <!-- {{Wikipedia:Articles for deletion/Article}} -->
Save that AfD log page with an edit summary such as "[[WP:RELIST|Relisting]] [[Wikipedia:Articles for deletion/Article]]".
 • Go to WP:AFD/T, and add to the top of the list of AfDs the relisted AfD, adding <!--Relisted--> at the end. It should look like this:
  {{Wikipedia:Articles for deletion/Article}}<!--Relisted-->
Save the WP:AFD/T page with an edit summary such as "[[WP:RELIST|Relisting]] [[Wikipedia:Articles for deletion/Article]]".

Closing out an AfD log page

Every day, the AfD log page (e.g. Wikipedia:Articles for deletion/Log/2024 අප්‍රේල් 14) that is more than seven days old should be moved to Wikipedia:Articles for deletion/Old (currently, this is automatically done by User:Mathbot). With few exceptions (e.g., an AFD-nominated article that qualifies for Wikipedia:Speedy keep or deletion under WP:CSD), the decision to keep or delete a page is to be implemented only after this move has been performed.

If all deletion discussions on an AfD log page have been closed, then please go to Wikipedia:Articles for deletion/Old and remove that AfD log page (which Mathbot can do automatically by clicking here). Then, go to Wikipedia:Archived deletion discussions and paste that AfD log page at the top in the appropriate month (currently, this is also automatically done by Mathbot).

වැඩිදුර කියවීම්