විකිපීඩියා:Archived deletion discussions

See Wikipedia:Deletion process for the preferred process for storing deletion discussions.

If you find any other pages which contain detailed discussions on whether or not to delete an article, please link them here.

For an alternative version of this page, see Wikipedia:Articles for deletion/Log.

Deletion discussions/2016 October සංස්කරණය

Deletion discussions/2016 September සංස්කරණය

Deletion discussions/2016 August සංස්කරණය

Deletion discussions/2016 July සංස්කරණය

Deletion discussions/2016 June සංස්කරණය

Deletion discussions/2016 May සංස්කරණය

Deletion discussions/2016 April සංස්කරණය

Deletion discussions/2016 March සංස්කරණය

Deletion discussions/2016 February සංස්කරණය

Deletion discussions/2016 January සංස්කරණය

Deletion discussions/2015 December සංස්කරණය

Deletion discussions/2015 November සංස්කරණය

Deletion discussions/2015 October සංස්කරණය

Deletion discussions/2015 September සංස්කරණය

Deletion discussions/2015 August සංස්කරණය

Deletion discussions/2015 July සංස්කරණය

Deletion discussions/2015 June සංස්කරණය

Deletion discussions/2015 May සංස්කරණය

Deletion discussions/2015 April සංස්කරණය

Deletion discussions/2015 March සංස්කරණය

Deletion discussions/2015 February සංස්කරණය

Deletion discussions/2015 January සංස්කරණය

Deletion discussions/2014 December සංස්කරණය

Deletion discussions/2014 November සංස්කරණය

Deletion discussions/2014 October සංස්කරණය

Deletion discussions/2014 September සංස්කරණය

Deletion discussions/2014 August සංස්කරණය

Deletion discussions/2014 July සංස්කරණය

Deletion discussions/2014 June සංස්කරණය

Deletion discussions/2014 May සංස්කරණය

Deletion discussions/2014 April සංස්කරණය

Deletion discussions/2014 March සංස්කරණය

Deletion discussions/2014 February සංස්කරණය

Deletion discussions/2014 January සංස්කරණය

Deletion discussions/2013 December සංස්කරණය

Deletion discussions/2013 November සංස්කරණය

Deletion discussions/2013 October සංස්කරණය

Deletion discussions/2013 September සංස්කරණය

Deletion discussions/2013 August සංස්කරණය

Deletion discussions/2013 July සංස්කරණය

Deletion discussions/2013 June සංස්කරණය

Deletion discussions/2013 May සංස්කරණය

Deletion discussions/2013 April සංස්කරණය

Deletion discussions/2013 March සංස්කරණය

Deletion discussions/2013 February සංස්කරණය

Deletion discussions/2013 January සංස්කරණය

Deletion discussions/2012 දෙසැම්බර් සංස්කරණය

Deletion discussions/2012 November සංස්කරණය

Deletion discussions/2012 October සංස්කරණය

Deletion discussions/2012 September සංස්කරණය

Deletion discussions/2012 August සංස්කරණය

Deletion discussions/2012 ජූලි සංස්කරණය

Deletion discussions/2012 ජූනි සංස්කරණය

Deletion discussions/2012 May සංස්කරණය

Deletion discussions/2012 April සංස්කරණය

Deletion discussions/2012 March සංස්කරණය

Deletion discussions/2012 February සංස්කරණය

Deletion discussions/2012 January සංස්කරණය

Deletion discussions/2011 December සංස්කරණය

Deletion discussions/2011 November සංස්කරණය

Deletion discussions/2011 October සංස්කරණය

Deletion discussions/2011 September සංස්කරණය

Deletion discussions/2011 August සංස්කරණය

Deletion discussions/2011 July සංස්කරණය

Deletion discussions/2011 June සංස්කරණය

Deletion discussions/2011 May සංස්කරණය

Deletion discussions/2011 April සංස්කරණය

Deletion discussions/2011 March සංස්කරණය

Deletion discussions/2011 February සංස්කරණය

Deletion discussions/2011 January සංස්කරණය

Deletion discussions/2010 December සංස්කරණය

Deletion discussions/2010 November සංස්කරණය

Deletion discussions/2010 October සංස්කරණය

Deletion discussions/2010 September සංස්කරණය

Deletion discussions/2010 August සංස්කරණය

Deletion discussions/2010 July සංස්කරණය

Deletion discussions/2010 June සංස්කරණය