විකිපීඩියා:Archived deletion discussions

See Wikipedia:Deletion process for the preferred process for storing deletion discussions.

If you find any other pages which contain detailed discussions on whether or not to delete an article, please link them here.

For an alternative version of this page, see Wikipedia:Articles for deletion/Log.

2016සංස්කරණය

Deletion discussions/2016 Octoberසංස්කරණය

Deletion discussions/2016 Septemberසංස්කරණය

Deletion discussions/2016 Augustසංස්කරණය

Deletion discussions/2016 Julyසංස්කරණය

Deletion discussions/2016 Juneසංස්කරණය

Deletion discussions/2016 Mayසංස්කරණය

Deletion discussions/2016 Aprilසංස්කරණය

Deletion discussions/2016 Marchසංස්කරණය

Deletion discussions/2016 Februaryසංස්කරණය

Deletion discussions/2016 Januaryසංස්කරණය

2015සංස්කරණය

Deletion discussions/2015 Decemberසංස්කරණය

Deletion discussions/2015 Novemberසංස්කරණය

Deletion discussions/2015 Octoberසංස්කරණය

Deletion discussions/2015 Septemberසංස්කරණය

Deletion discussions/2015 Augustසංස්කරණය

Deletion discussions/2015 Julyසංස්කරණය

Deletion discussions/2015 Juneසංස්කරණය

Deletion discussions/2015 Mayසංස්කරණය

Deletion discussions/2015 Aprilසංස්කරණය

Deletion discussions/2015 Marchසංස්කරණය

Deletion discussions/2015 Februaryසංස්කරණය

Deletion discussions/2015 Januaryසංස්කරණය

2014සංස්කරණය

Deletion discussions/2014 Decemberසංස්කරණය

Deletion discussions/2014 Novemberසංස්කරණය

Deletion discussions/2014 Octoberසංස්කරණය

Deletion discussions/2014 Septemberසංස්කරණය

Deletion discussions/2014 Augustසංස්කරණය

Deletion discussions/2014 Julyසංස්කරණය

Deletion discussions/2014 Juneසංස්කරණය

Deletion discussions/2014 Mayසංස්කරණය

Deletion discussions/2014 Aprilසංස්කරණය

Deletion discussions/2014 Marchසංස්කරණය

Deletion discussions/2014 Februaryසංස්කරණය

Deletion discussions/2014 Januaryසංස්කරණය

2013සංස්කරණය

Deletion discussions/2013 Decemberසංස්කරණය

Deletion discussions/2013 Novemberසංස්කරණය

Deletion discussions/2013 Octoberසංස්කරණය

Deletion discussions/2013 Septemberසංස්කරණය

Deletion discussions/2013 Augustසංස්කරණය

Deletion discussions/2013 Julyසංස්කරණය

Deletion discussions/2013 Juneසංස්කරණය

Deletion discussions/2013 Mayසංස්කරණය

Deletion discussions/2013 Aprilසංස්කරණය

Deletion discussions/2013 Marchසංස්කරණය

Deletion discussions/2013 Februaryසංස්කරණය

Deletion discussions/2013 Januaryසංස්කරණය

2012සංස්කරණය

Deletion discussions/2012 දෙසැම්බර්සංස්කරණය

Deletion discussions/2012 Novemberසංස්කරණය

Deletion discussions/2012 Octoberසංස්කරණය

Deletion discussions/2012 Septemberසංස්කරණය

Deletion discussions/2012 Augustසංස්කරණය

Deletion discussions/2012 ජූලිසංස්කරණය

Deletion discussions/2012 ජූනිසංස්කරණය

Deletion discussions/2012 Mayසංස්කරණය

Deletion discussions/2012 Aprilසංස්කරණය

Deletion discussions/2012 Marchසංස්කරණය

Deletion discussions/2012 Februaryසංස්කරණය

Deletion discussions/2012 Januaryසංස්කරණය

2011සංස්කරණය

Deletion discussions/2011 Decemberසංස්කරණය

Deletion discussions/2011 Novemberසංස්කරණය

Deletion discussions/2011 Octoberසංස්කරණය

Deletion discussions/2011 Septemberසංස්කරණය

Deletion discussions/2011 Augustසංස්කරණය

Deletion discussions/2011 Julyසංස්කරණය

Deletion discussions/2011 Juneසංස්කරණය

Deletion discussions/2011 Mayසංස්කරණය

Deletion discussions/2011 Aprilසංස්කරණය

Deletion discussions/2011 Marchසංස්කරණය

Deletion discussions/2011 Februaryසංස්කරණය

Deletion discussions/2011 Januaryසංස්කරණය

2010සංස්කරණය

Deletion discussions/2010 Decemberසංස්කරණය

Deletion discussions/2010 Novemberසංස්කරණය

Deletion discussions/2010 Octoberසංස්කරණය

Deletion discussions/2010 Septemberසංස්කරණය

Deletion discussions/2010 Augustසංස්කරණය

Deletion discussions/2010 Julyසංස්කරණය

Deletion discussions/2010 Juneසංස්කරණය

Deletion discussions/2010 Mayසංස්කරණය