විකිපීඩියා:විකීව්‍යාපෘතිය - යූස' ස්ක්‍රිප්ට්

යූස' ස්ක්‍රිප්ට් යනු විකිපීඩියා පිටුවල සහසන් කළ ජාවාස්ක්‍රිප්ට් කේත කොටසකි. කොටස්කර මගින් යාත්‍රණය පහසු කල හැකි අතර පොදු නඩත්තු කිරීමේ කර්තව්‍යයන් ද ලෙහෙසි කරයි.

මෙම විකීව්‍යාපෘතිය was formed to help create, organize and share user scripts.


කොටස්කර සංස්කරණය

කොටස්කර – පරිශීලක කොටස්කර පුස්තකාලය.

Requests – a page for requests for new user scripts or updates to existing scripts.

සංවර්ධනය සංස්කරණය

සාමාජිකයින් සංස්කරණය

විකිපීඩියා:විකීව්‍යාපෘතිය - යූස' ස්ක්‍රිප්ට්/Members

  මෙම පරිශීලකයා
පරිශීලක කොටස්කර විකීව්‍යාපෘතියෙහි සාමාජිකයෙකි.

Userbox සාමාජිකයින් සදහා: {{User WikiProject User scripts}}  

මේවාද බලන්න සංස්කරණය

ප්‍රයෝජනවත් සැබැදි සංස්කරණය