විකිපීඩියා:නිබන්ධනය(ආකෘතිකරණය)/වැලිපිල්ල

කොරියානු භාෂාව දැන් පටන් ගමු

පළමු වෙනි කොරියානු අකුර ලෙස අපි "බ්ය්උප්" අකුර උගනිමු.

 එය පහත රූපයෙ පෙනවා ඇති ආකාරයට ලියා දැක්විය හැක.
      
      

එය මෙසේ ශබ්ද කිරීමට පුළුවන..http://www.learnlangs.com/sounds/Korean/bieup.mp3

සිංහල භාෂාවෙ 'බ්' මෙය සමානවේ..