වික්ටෝරියා රැජිණ (වක්‍රෝත්තිහරණය)

(වික්ටෝරියා අධිරාජිණිය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

වික්ටෝරියා රැජිණ යන්නෙන්

අදහස් විය හැකිය.