වර්ෂයක් යනු, පෟතුව්ය ,සූර්යා වටා සිය කක්ෂයේ එක් පුනරාගමනයක් සිදු කිරීමට ගන්නා කාලය යි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වර්ෂය&oldid=9116" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි