වඳවී යාමේ උග්‍ර තර්ජනයට ලක්වූ විශේෂ

වඳවී යාමේ උග්‍ර තර්ජනයට ලක්වූ විශේෂ (ඉංග්‍රීසි:  Critically Endangered, CR හෝ CE) යනු IUCN සංරක්ෂණ තත්ත්ව වර්ගීකරණය කි.

අනුව
සංරක්ෂණ තත්ත්වය
Bufo periglenes, රන්වන් මැඩියා (the Golden Toad), මැයි 15, 1989 අවසන් වරට වාර්තා විය
වඳ වී ගිය
තර්ජනයට ලක්වූ
අඩු අවදානමක් සහිත

වෙනත් ප්‍රවර්ග

සබැඳෙන මාතෘකා

IUCN Red List category abbreviations (version 3.1, 2001)
රතු ලැයිස්තු පන්ති (ඉහත)
සහ නේචーසーව් තත්ත්වය (පහත)
සංසන්දනය කිරීම
නේචーසーව් කාණ්ඩයේ කෙටි යෙදුම්

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

.