රසායන විද්‍යාවේ දී, ලවණයක් යනු අම්ලයක හා භෂ්මයක උදාසීනීකරණ ප්‍රතික්‍රියාවකින් සෑදෙන්නා වූ අයනික සංයෝගයකි.[1] ලවණ සජාතීය ආරෝපණයන් සහිත කැටායන (ධන ලෙස ආරෝපිත අයන) හා ඇනායන (ඍණ අයන) මඟින් සෑදෙන්නේ සෑදෙන ඵලය වන ලවණය විද්‍යුත් වශයෙන් උදාසීන (ශුද්ධ ආරෝපණයක් රහිත) විය යුතු බැවිනි. මෙම සංඝටක අයන ක්ලෝරයිඩ (Cl) මෙන් අකාබනික, හෝ ඇසිටේට (CH3CO2) මෙන් කාබනික විය හැකි අතර; ෆ්ලුවෝරයිඩ (F) මෙන් ඒකපරමාණුක, හෝ සල්ෆේට (SO42−) මෙන් බහුපරමාණුක විය හැකි ය.

පොටෑසියම් ඩයික්‍රෝමේට් ලවණයට ඩයික්‍රෝමේට් ඇනායනයේ ලාක්ෂණික පැහැය වන දීප්තිමත් තැඹිලි පාට ඇත.

යොමුසංස්කරණය

  1. Skoog, D.A; West, D.M.; Holler, J.F.; Crouch, S.R. (2004). Fundamentals of Analytical Chemistry; Chapters 14, 15 and 16 (8th සංස්.). Thomson Brooks/Cole. ISBN 0-03-035523-0. 
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලවණය&oldid=421898" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි