ලංකාව

මහාචාර්ය උරේශා නිමාන්තී ප්‍රනාන්දු

ඔබට අවැසි ලිපිය තෝරාගන්න

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලංකාව&oldid=497754" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි