මුස්ලිම් නීතිය - ශ්‍රී ලංකා

මුස්ලිම් නීතියසංස්කරණය

ලංකාවේ මුස්ලිම් ජනයාට අදාල වන නීතිය මුස්ලිම් නීතිය සේ සැලකිය හැක. මුස්ලිම් නීතිය අදාල වන්නේ ඉස්ලාම් ධර්මය අදහන්නෙක්ද යන්න මතය. මුස්ලිම් නීතිය, විවාහය/දික්කසාදය, පාරම්පරික උරුමය, දරුවෙකු දරුකමට හදාගැනීම, නඩත්තු ගෙවීම යන කාරණා වලදී බලපැවැත් වෙයි.