මෙට්‍රික් ක්‍රමයසංස්කරණය

 
A baby bottle that measures in three measurement systems—imperial (U.K.), U.S. customary, and metric.

පෞරාණික සහ සම්ප්‍රදායික මිනුම් ක්‍රමසංස්කරණය

ආසියානු මිනුම් ක්‍රමසංස්කරණය

මේවාද බලන්නසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මිනුම්_ක්‍රම&oldid=384022" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි