මාළු මිරිස් එසේත් නැතිනම් මාළුමිරිස් (ඉංග්‍රීසි:  Banana pepper) යනු එළවළුවකි. [1][2]

මාළු මිරිස්
අමු මාළු මිරිස් කරල්
Heat Mild
Scoville scale0-500
මාළු මිරිස්

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "මාළු මිරිස් වගාව". සම්ප්‍රවේශය 2019-02-11.
  2. "මාළුමිරිස් ( Capsicum)". සම්ප්‍රවේශය 2019-02-11.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මාළු_මිරිස්&oldid=431742" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි