ගම්මාන, සුළු නගර, නගර යනාදී වන මිනිසුන් ඒකරාශී වී ජීවත්වන ස්ථාන මානව ජනාවාස ලෙස හැඳින්වේ.ජනාවාසයක මූලිකාංග කිහිපයකි.එනම්, 1.මිනිසා 2.ආවරණ 3.ජාල 4.ස්වාභාවික පරිසරය 5.සමාජය

ඇමෙරිකාවේ ජනාවාසිත ස්ථානයක්.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මානව_ජනාවාස&oldid=452100" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි