මඩකලපුව පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය

(මඩකලපු පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර පළාතේ පිහිටා ඇති දිස්ත්‍රික්කයකි. දිස්ත්‍රික්කයේ සම්පූර්ණ භූමි වර්ගප්‍රමාණය වර්ග කිමී 2,854 ක් වන අතර සම්පූර්ණ ජනගහණය ( 2012දි ) 525,142 ක් විය.

මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කය
පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය
මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කය ඉස්මතු කොට දැක්වුනු ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියමක්
මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කය ඉස්මතු කොට දැක්වුනු ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියමක්
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතනැගෙනහිර පළාත
විශාලතම නගරයමඩකලපුව
සරිය
 • මුළු2,854 කිමී2 (1,102 සතරැස් සැත)
 • භූමිය2,610 කිමී2 (1,010 සතරැස් සැත)
 • ජලය244 කිමී2 (94 සතරැස් සැත)
ජනගහණය(2012)
 • මුළු525,142
 • ඝණත්වයBad rounding here180/කිමී2 (Bad rounding here480/වර්ග සැත)
වේලා කලාපශ්‍රී ලංකාව (UTC+05:30)
ISO 3166 කේතයLK-51

ආශ්‍රිත ලිපි

සංස්කරණය