බීට් හෙවත් බීට්රූට් යනු එළවළුවක්ය. ඵල ආහාරයට ගනු ‍ලැබේ. ශීත දේශගුණය ප්‍රිය කිරීම නිසා උඩරට එළවළුවක් ලෙස හැදින්වේ.

වෙළඳ පොළක තබා ඇති බීට්රූට්
පිසින ලද බීට්රූට් 100g ක ඇති පෝෂණ ගුණය,
Nutritional value per 100 g (3.5 oz)
Energy 180 kJ (43 kcal)
Carbohydrates 9.96 g
- Sugars 7.96 g
- Dietary fiber 2.0 g
Fat .18 g
Protein 1.68 g
Vitamin A equiv. 2 μg (0%)
Thiamine (vit. B1) .031 mg (3%)
Riboflavin (vit. B2) .027 mg (2%)
Niacin (vit. B3) .331 mg (2%)
Pantothenic acid (B5) .145 mg (3%)
Vitamin B6 .067 mg (5%)
Folate (vit. B9) 80 μg (20%)
Vitamin C 3.6 mg (4%)
Calcium 16 mg (2%)
Iron .79 mg (6%)
Magnesium 23 mg (6%)
Phosphorus 38 mg (5%)
Potassium 305 mg (6%)
Sodium 77 mg (5%)
Zinc .35 mg (4%)
Percentages are relative to
US recommendations for adults.
Source: USDA Nutrient Database
පිගානක් මත තබා ඇති බීට්රූට්

External links සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බීට්&oldid=598854" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි