බ්ලූටූත් යනු ස්ථාවර සහ ජංගම උපාංග මගින් කෙටි පරතරයක් අතර දත්ත මාරු  කිරීම (කෙටි තරංග ආයාම රේඩියෝ සම්ප්‍රේෂණ භාවිතයෙන්) සදහා ඉහල  අදියරකින් යුත් ආරක්ෂාවක් සමග ස්‍වකීය ප්‍රදේශ ජාල (PANs) නිර්මාණය කිරීම සදහා වූ හිමිකාර විවෘත නිස්තර තාක්ෂණික ප්‍රමිතියකි.

බ්ලූටූත් සලකුණ

භාවිතය

සංස්කරණය

Bluetooth is a standard wire-replacement communications protocol primarily designed for low power consumption, with a short range (power-class-dependent, but effective ranges vary in practice; see table below) based on low-cost transceiver microchips in each device. Because the devices use a radio (broadcast) communications system, they do not have to be in visual line of sight of each other, however a quasi optical wireless path must be viable.

වර්ගය උපරිම අනුදත් ක්ෂමතාව පරාසය
(ආසන්න ලෙස)
mW dBm
1 වර්ගය 100 20 මීටර් ~100
2 වර්ගය 2.5 4 මීටර් ~10
3 වර්ගය 1 0 මීටර් ~5

The effective range varies due to propagation conditions, material coverage, production sample variations, antenna configurations and battery conditions. In most cases the effective range of class 2 devices is extended if they connect to a class 1 transceiver, compared to a pure class 2 network. This is accomplished by the higher sensitivity and transmission power of Class 1 devices.

අනුවාදය දත්ත ප්‍රමාණය උපරිම උපයෝග තැරුම් පෙත
1.2 අනුවාදය Mbit/s 0.7 Mbit/s
2.0 අනුවාදය + EDR 3 Mbit/s 2.1 Mbit/s
3.0 අනුවාදය + HS Perhaps 24 Mbit/s (note: only with AMP, and depends on the AMP. BT itself remains 2.1 Mbit/s max)
4.0 අනුවාදය Perhaps 24 Mbit/s (note: only with AMP, and depends on the AMP. BT itself remains 2.1 Mbit/s max)

While the Bluetooth Core Specification does mandate minimums for range, the range of the technology is application specific and is not limited. Manufacturers may tune their implementations to the range needed to support individual use cases.

මේවාද බලන්න

සංස්කරණය

විමර්ශණ

සංස්කරණය

බාහිර සැබැදි

සංස්කරණය
  
අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය
ජාල වර්ගය කම්බි ඇති නිස්තර
ප්‍රකාශ Coaxial cable Twisted pair Phone line Power line Unlicensed terrestrial bands Licensed terrestrial bands Satellite
LAN Ethernet G.hn Ethernet HomePNA  · G.hn G.hn  · HomePlug Powerline Alliance වයි-ෆයි · බ්ලූටූත් · DECT · නිස්තර USB
WAN PON · Ethernet DOCSIS Ethernet Dial-up · ISDN · DSL BPL Muni Wi-Fi GPRS · iBurst · WiBro/WiMAX · UMTS-TDD, HSPA · EVDO · LTE · MMDS Satellite

සැකිල්ල:Cdma

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බ්ලූටූත්&oldid=250979" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි