ශ්‍රී ලංකාවේ සබරගමුව පළාතේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි නගරයකි. නගර සභාවක් මගින් පාලනය වේ. A4 දරණ කොළඹ - මඩකලපුව මාර්ගයේ පිහිටා තිබේ.

බලංගොඩ
නගරය
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතසබරගමු පළාත
දිස්ත්‍රික්කයරත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
වේලා කලාප+5.30

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බලංගොඩ&oldid=352651" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි