පැස්තුඩුවා
පැස්තුඩුවා (පෙලිකන්) පක්ෂියෙක්, බේරේ වැව, ශ්‍රී ලංකාව
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය
පැස්තුඩුවකු බේරේ වැවේ සිට පියබා යන අයුරු.

පැස්තුඩුවා are a genus of large water birds that makes up the family Pelecanidae. They are characterised by a long beak and a large throat pouch used for catching prey and draining water from the scooped up contents before swallowing.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පැස්තුඩුවා&oldid=395123" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි