ප්‍රාථමික නිෂ්පාදනය යනු වායුගෝලීය හෝ ජලීය හෝ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වෙතින් කාබනික සංයෝග නිෂ්පාදනයයි. ප්‍රභා ස‍්වයංපෝෂීන් විසින් සිදුකරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රාථමික_නිෂ්පාදනය&oldid=267860" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි