ප්‍රවර්ගය:Categories for deletion

This category contains categories that have been nominated for deletion. The fate of these categories is determined at Wikipedia:Categories for discussion. Pages are categorized here using {{Cfd}}. See Wikipedia:Categories for discussion/Howto for complete instructions. Note that categories listed for deletion may end up being renamed, those listed for renaming may end up being deleted, and so forth.

See alsoසංස්කරණය

UPDATE this page

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Categories_for_deletion&oldid=514598" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි