විවිධ පරසයක් පුරා විහිදී ගිය කෘතිම හෝ අර්ධ කෘතිම කාබනික සංයෝග උපයෝගී කරගනිමින් මිටියම් කළ හැකි සහ ඝන වස්තු නිර්මාණය ප්ලාස්ටික් උපයෝගී කරගෙන සිදු කරනු ලබයි.

ගෘහ භාණ්ඩ ලෙස භාවිතා කරන විවිධ වර්යේ ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩ
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්ලාස්ටික්&oldid=465443" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි