පරිසරය,පැවැත්ම‍ට සහ වර්ධනය‍‍ට හා ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපාන්නා වූ ආභ්‍යයන්තරික හා භාහිර සාධකවල සමස්තය ලෙස හැඳින්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිසරය&oldid=319601" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි