විකිපීඩියා ආසියානු මාසය සඳහා වූ ඔබගේ ලිපිසංස්කරණය

හිතවත් පරිශීලකතුමනි, පළමුව විකිපීඩියා ආසියානු මාසය සඳහා ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මංගල් පාණ්ඩේ, II වන බහදූර් ෂා, කිම් ඉල් – සුංග් යන ලිපි සම්බන්ධයෙන් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙමි. එම ලිපි එක් උපමානයක් හැර සියලු උපමාන සපුරා ඇත. කරුණාකර එම ලිපි සඳහා සුදුසු ආශ්‍රේයයන් (References) එකතු කරන්න. (අවම වශයෙන් දෙකක් වත්) එවිට ප්‍රතිඵලය ලබාදීමට පහසු වේ. ඔබ විසින් උපමාන සපිරූ ලිපි හතරක් එක් කළ විට විකිපීඩියා ප්‍රජාව වෙතින් ඔබට තැපැල් පතක් හිමිවනු ඇත.------Yasasuru (talk) 14:16, 28 නොවැම්බර් 2017 (යූටීසී)

WAM Address Collectionසංස්කරණය

Congratulations! You have more than 4 accepted articles in Wikipedia Asian Month! Please submit your postal mailing address via Google form or email me about that on erick@asianmonth.wiki before the end of Janauary, 2018. The Wikimedia Asian Month team only has access to this form, and we will only share your address with local affiliates to send postcards. All personal data will be destroyed immediately after postcards are sent. Please contact your local organizers if you have any question. We apologize for the delay in sending this form to you, this year we will make sure that you will receive your postcard from WAM. If you've not received a postcard from last year's WAM, Please let us know. All ambassadors will receive an electronic certificate from the team. Be sure to fill out your email if you are enlisted Ambassadors list.

Best, Erick Guan (talk)

WAM Address Collection - 1st reminderසංස්කරණය

Hi there. This is a reminder to fill the address collection. Sorry for the inconvenience if you did submit the form before. If you still wish to receive the postcard from Wikipedia Asian Month, please submit your postal mailing address via this Google form. This form is only accessed by WAM international team. All personal data will be destroyed immediately after postcards are sent. If you have problems in accessing the google form, you can use Email This User to send your address to my Email.

If you do not wish to share your personal information and do not want to receive the postcard, please let us know at WAM talk page so I will not keep sending reminders to you. Best, Sailesh Patnaik

Confusion in the previous message- WAMසංස්කරණය

Hello again, I believe the earlier message has created some confusion. If you have already submitted the details in the Google form, it has been accepted, you don't need to submit it again. The earlier reminder is for those who haven't yet submitted their Google form or if they any alternate way to provide their address. I apologize for creating the confusion. Thanks-Sailesh Patnaik

Organizing Wikipedia Asian Month 2018සංස්කරණය

Hello, WAM friend!

Thanks for your outstanding contribution to Wikipedia Asian Month in last year, which is the only reason we achieved a huge success. We would like to invite you once again, to help organize the Wikipedia Asian Month on your home wiki in 2018 Edition, your participation is very important to the WAM.

Please let us know if you will continuously organizing or not, and feel free to tell us any thoughts or suggestions regarding the Wikipedia Asian Month.

Meanwhile, as a WAM organizer, we will put you on this mailing list (https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wam-announce) that exclusively for organizers. We will keep as less emails from the list as possible. But feel free to let us know if you wish to not be subscribed.

Finally, there is a survey that we would like you to take a few minutes to fill (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxUiT2RILnuOr3eacXzYwCgda6s2IcgRqSQZdYPy_GadWHxg/viewform?usp=sf_link ). This survey will make we be able to help you better. We are looking forward to see you at this year’s event.

Erick Guan (talk), on behalf of the Wikipedia Asian Month Team. 19:51, 2 ජූලි 2018 (යූටීසී)