සම්පූර්ණ සංස්කරණ සංඛ්‍යාව: 14,954
සවිස්තර දත්තයන්
නාමවකාශය සංස්කරණය කිරීම් ගෙනයාම් ආරක්ෂා කිරීම් මකා දැමීම්
ප්‍රධාන 6,316 0 0 0
සාකච්ඡාව 406 0 0 0
පරිශීලක 632 0 0 0
පරිශීලක සාකච්ඡාව 1,427 0 0 0
විකිපීඩියා 1,498 0 0 0
විකිපීඩියා සාකච්ඡාව 91 0 0 0
ගොනුව 126 0 0 0
ගොනුව සාකච්ඡාව 16 0 0 0
මාධ්‍යවිකි 216 0 0 0
මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව 15 0 0 0
සැකිල්ල 2,101 0 0 0
සැකිලි සාකච්ඡාව 39 0 0 0
උදවු 166 0 0 0
උදවු සාකච්ඡාව 5 0 0 0
ප්‍රවර්ගය 1,075 0 0 0
ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව 13 0 0 0
අවසාන ගණනය කිරීම සිදු වූයේ: පෙබරවාරි 28, 2012

මගේ වැඩ ගැන

සංස්කරණය

අනාගතයේදී කිරීමට

සංස්කරණය
ක්‍රියාව පවත්නා තත්ත්වය .
ප්‍රකාශන හිමිකම් නොමැති පිංතූර ඉවත් කිරීම

   

ලිපි කොටස් ඉවත් කිරීම

   

ප්‍රවර්ගය:Candidates for speedy deletion හි වැඩ (යෝජනා 800 සිට -1 )

   

අන්තර් විකි සබැඳුම් එක් කිරීම

   

ref-links සැකසීම

   

ප්‍රවර්ග එක් කිරීම

   

  • bot flags
current bot list - 23
 

NUMBEROFPAGES = 145,836
NUMBEROFARTICLES = 21,000
NUMBEROFFILES = 2,981
NUMBEROFEDITS = 691,140
NUMBEROFVIEWS = සැකිල්ල:NUMBEROFVIEWS
NUMBEROFUSERS = 69,038
NUMBEROFACTIVEUSERS = 78
NUMBERINGROUP:bot = 29
NUMBERINGROUP:sysop = 3
NUMBERINGROUP:bureaucrat = 0

මාධ්‍යවිකි

සංස්කරණය
මාධ්‍යවිකි ගොනුව පවත්නා තත්ත්වය .
මාධ්‍යවිකි:Edittools  Y කළා

   

මාධ්‍යවිකි:Edittools.js  Y කළා

   

මාධ්‍යවිකි:Deletereason-dropdown Y කළා

   

මාධ්‍යවිකි:Gadgets-definition

   

විශේෂ:Gadgets

   

මාධ්‍යවිකි:Filedelete-reason-dropdown Y කළා

   

මාධ්‍යවිකි:Ipbreason-dropdown

   

   වෙනත් වෙනත්

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:බිඟුවා/වෙනත්&oldid=202495" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි