පොත්ත ඉවත්කොට පියලි කල ඇට පරිප්පු (කොළඹ ඉංග්‍රීසි:dal, Devanagari दाल, Banglaদ্দাল, ඇමරිකාව lentils) යනුවෙන් හැඳින්වේ.

රතු පරිප්පු හෙවත් මසූර් පරිප්පු
Masoor dal prepared using traditional yellow dal recipe

ලංකාෙව්, ඉන්දියාෙව්, බංගලිදේශයේ, පාකිස්ථානයේ පරිප්පු පිස ආහාරයට ගනු ලැබේ. the thick, spicy stew prepared therefrom, In South India dal is used to make the dish called sambar. The word Dal derives from the සංස්කෘත term to split.[1]

පරිප්පු වර්ග සංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිප්පු&oldid=592507" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි