බෞද්ධයන් වන්දනාමාන කරනා සහ සංඝයා වැඩසිටිනා ආගමික ස්ථාන පන්සල් නම්වේ.

පන්සලක අංගසංස්කරණය

චෛත්‍යයන්සංස්කරණය

සංඝ ප්‍රයෝජනයට ඇති කොටස්සංස්කරණය

පන්සලක කාර්යයසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බෞද්ධ_පන්සල්&oldid=320259" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි