ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

අගමකට අයත්නොවී සිටීම, සියළු ආගම් සමසේ සැලකීම, ආගම් ප්‍රතික්‍ෂේපකිරීම සහ සියළු අගම් වලට විරුද්ධවීම පොදුවේ නිර්ආගමික වීම ලෙස සැලකේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නිර්ආගමික&oldid=339611" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි