අගමකට අයත්නොවී සිටීම, සියළු ආගම් සමසේ සැලකීම, ආගම් ප්‍රතික්‍ෂේපකිරීම සහ සියළු අගම් වලට විරුද්ධවීම පොදුවේ නිර්ආගමික වීම ලෙස සැලකේ.

අමතර අවධානයට සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නිර්ආගමික&oldid=627764" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි